ข้อมูล eBook

ชื่อ: การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปรับปรุงครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: อ.ศิวัช กาญจนชุม/ อ.วิชาญ หงษ์บิน

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 พ.ศ.2554 - เปลี่ยนจากโปรแกรม Adobe Pagemaker เป็น Adobe Indesign - เพิ่มเนื้อหาเรื่องสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชนิดของกระดาษ - เพิ่มหน่วยการจัดหน้าเอกสาร หน่วยการจัดการกับวัตถุ เทคนิคเพิ่มเติม - เพิ่มภาพประกอบและอธิบายเป็นลำดับขั้นทำให้ปฏิบัติตามได้ง่าย - ปรับใบงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้การใช้โปรแกรม - เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร - เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษรการเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป